Nyhetsbrev 1/2014

Nyhetsbrev 1/2014

Användarmöte

Till hösten kommer vi åter att bjuda in till ett användarmöte. Det kommer att äga rum på World Trade Center i Stockholm onsdagen 12 november. Inbjudan skickas till alla folktandvårdsorganisationer och privata deltagare som är anslutna till SKaPa. Målgruppen är primärt huvudkontaktpersoner och utvecklingsansvariga. På programmet har vi bland annat PROM, kommande årsrapport och vårdutveckling utifrån SKaPa-data. Ett viktigt inslag är, liksom tidigare, att stämma av användaranas förväntningar och synpunkter på kvalitetsregistret.

 

Rapportportalen

Ett arbete med att vidareutveckla rapportportalen kommer att starta efter sommaren. Syftet är bl. a. att fortsätta utveckla de basdata som presenteras och att möjliggöra ”skräddarsydda rapporter” för att stödja förbättringsarbetet inom tandvården. Projektet kommer att bedrivas i samverkan med Registercentrum Sydost och Qulturum/ Landstinget i Jönköpings län.       Vi kommer erbjuda en enklare inloggning och ge fler användare behörighet att använda portalen.

 

PROM (Patient Reported Outcome Measures)

PROM är ett verktyg för att ta vara på patienternas erfarenheter av vården. PROM mäter patienternas upplevelser av sin hälsa och sjukdom hur det förändrats genom vårdens insatser.

Under hösten 2013 konstruerades en patientenkät som testades mot en mindre grupp patienter inom tandvården. Enkäten har sedan dess modifierats och har under maj månad i år riktats mot en större grupp patienter, vars patientdata indikerat kariesrisk, parodrisk respektive avsaknad av risk. Enkäten sändes per post till 1800 av Folktandvården Värmlands patienter som under 2013 fått en basunsersökning. Frågorna berörde bl.a. upplevelser kring utförd behandling, munhälsa och om munhälsoinformation givits. Resultaten kommer att presenteras vid kommande användarmöte. SKaPa kan komma, att för tandvårdens räkning, bli en kunskapsbas inom området PROM.

 

Årsrapport för 2013

Arbetet med kommande årsrapport pågår. Förutom uppföljning av tidigare rapporter så kompletterar vi med en hel del nytt. En spännande läsning utlovas!

 

Vetenskapligt råd

En ambition hos SKaPa är att kvalitetsregistrets resultat ska kunna komma till användning inom forskning.

Ett forskningsråd har därför bildats, vars uppgift är att bedöma inkomna förfrågningar och ge råd till registerhållare och styrgruppen inför beslut.

Det vetenskapliga rådet består av:

Professor Dan Ericson

Professor Jan Wennström

Professor Lars Gahnberg

Professor Mats Lundström och

Övertandl. Inger von Bülzingslöwen

 

Journalsystem

T4 har förbättrats så att man numera kan leverera data för barn och ungdomar. Deltagarorganisationerna har successivt börjat leverera data.

Carita och Effica har genomfört förändringar i syfte att förbättra kvaliteten på levererade data.

Opus är i färd med att utveckla sin funktionalitet för att kunna sända data till SKaPa. Validering av testfiler pågår.

Även Frenda (PTJ) är på väg att kunna leverera data. Testfiler har validerats under våren och vi är nära en driftssättning.

 

EADPH

Det är namnet på en årlig europeisk kongress om Dental Public Health. Den var i år förlagd till Göteborg. Hans Östholm var inbjuden och kunde inför de 200 deltagarna från 30 länder berätta om kvalitetsregister i allmänhet och speciellt om SKaPa. Stor vikt lades vid att beskriva SKaPas möjligheter att ge underlag för vård- och kvalitetsutveckling samt forskning.

 

Anslutningsläget

Anslutningen till SKaPa fortsätter i riket. Under våren har folktandvårdsorganisationerna i Gävleborg, Västernorrland och Kalmar anslutits. I övriga landsting är Folktandvården under anslutning. Inom Praktikertjänst kommer ytterligare mottagningar att ansluta sig. Vår täckningsgrad ökar!

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>