Archives

Nyhetsbrev 1/2014

Användarmöte Till hösten kommer vi åter att bjuda in till ett användarmöte. Det kommer att äga rum på World Trade Center i Stockholm onsdagen 12 november. Inbjudan skickas till alla folktandvårdsorganisationer och privata deltagare som är anslutna till SKaPa. Målgruppen är primärt huvudkontaktpersoner och utvecklingsansvariga. På programmet har vi bland annat PROM, kommande årsrapport och vårdutveckling utifrån SKaPa-data. Ett viktigt inslag är, liksom tidigare, att stämma av användaranas förväntningar och synpunkter på kvalitetsregistret.   Rapportportalen Ett arbete med att vidareutveckla rapportportalen kommer att starta efter sommaren. Syftet är bl. a. att fortsätta utveckla de basdata som presenteras och att möjliggöra ”skräddarsydda rapporter” för att stödja förbättringsarbetet inom tandvården. Projektet kommer att bedrivas i samverkan med Registercentrum Sydost och Qulturum/ Landstinget i Jönköpings län.       Vi kommer erbjuda en enklare inloggning och ge fler användare behörighet att använda portalen.   PROM (Patient Reported Outcome Measures) PROM är ett verktyg för att ta vara på patienternas erfarenheter av vården. PROM mäter patienternas upplevelser av sin hälsa och sjukdom hur det förändrats genom vårdens insatser. Under hösten 2013 konstruerades en patientenkät som testades mot en mindre grupp patienter inom tandvården. Enkäten har sedan dess modifierats och har under maj månad i år riktats mot en större grupp patienter, vars patientdata indikerat kariesrisk, parodrisk respektive avsaknad av risk. Enkäten sändes per post till 1800 av Folktandvården Värmlands patienter som under 2013 fått en basunsersökning. Frågorna berörde bl.a. upplevelser kring utförd behandling, munhälsa och om munhälsoinformation givits. Resultaten kommer att presenteras vid kommande användarmöte. SKaPa kan komma, att för tandvårdens räkning, bli en kunskapsbas inom området PROM.   Årsrapport för 2013 Arbetet med kommande årsrapport pågår. Förutom uppföljning av tidigare rapporter så kompletterar vi med en hel del nytt. En spännande läsning utlovas!   Vetenskapligt råd En ambition hos SKaPa är att kvalitetsregistrets resultat ska kunna komma till användning inom forskning. Ett forskningsråd har därför bildats, vars uppgift är att bedöma inkomna förfrågningar och ge råd till registerhållare och styrgruppen inför beslut. Det vetenskapliga rådet består av: Professor Dan Ericson Professor Jan Wennström Professor Lars Gahnberg Professor Mats Lundström och Övertandl. Inger von Bülzingslöwen   Journalsystem T4 har förbättrats så att man numera kan leverera data för barn och ungdomar. Deltagarorganisationerna har successivt börjat leverera data. Carita och Effica har genomfört förändringar i syfte att förbättra kvaliteten på levererade data. Opus är i färd med att utveckla sin funktionalitet för att kunna sända data till SKaPa. Validering av testfiler pågår. Även Frenda (PTJ) är på väg att kunna leverera data. Testfiler har validerats under våren och vi är nära en driftssättning.   EADPH Det är namnet på en årlig europeisk kongress om Dental Public Health. Den var i år förlagd till Göteborg. Hans Östholm var inbjuden och kunde inför de 200 deltagarna från 30 länder berätta om kvalitetsregister i allmänhet och speciellt om SKaPa. Stor vikt lades vid att beskriva SKaPas möjligheter att ge underlag för vård- och kvalitetsutveckling samt forskning.   Anslutningsläget Anslutningen till SKaPa fortsätter i riket. Under våren har folktandvårdsorganisationerna i Gävleborg, Västernorrland och Kalmar anslutits. I övriga landsting är Folktandvården under anslutning. Inom Praktikertjänst kommer ytterligare mottagningar att ansluta sig. Vår täckningsgrad ökar!

Läs mer

Nyhetsbrev X/2015

Webbplats och nyhetsbrev Välkommen till SKaPas nya webbplats och nyhetsbrev! SKaPas webbplats har under våren förändrats. Den har förutom ett delvis nytt innehåll fått en ny design, vilket gör den mer lättanvänd för användare med läsplatta eller mobiltelefon. En logisk följd är att vi också förnyar SKaPas Nyhetsbrev, som anpassas till läsare med läsplattor eller mobiltelefoner. Vi hoppas att förändringarna ska vara uppskattade och önskar dig härmed välkommen till våra nya informationskanaler. Informationssäkring Det finns ett flertal journalsystem inom svensk tandvård och sättet att registrera och leverera data varierar organisationerna emellan. Under 2015 har SKaPa i samarbete med folktandvårdsorganisationerna i Örebro, Västerbotten och Värmland startat ett projekt med syfte att vidareutveckla informationsöverföringen till SKaPas datalager. Vi hoppas på detta sätt kunna identifiera, tydliggöra och överbrygga olikheter mellan organisationer och journalsystem, liksom eventuella brister vad gäller indata/journalföringar. SKaPa kan på så sätt stödja vårdorganisationerna och bidra till att förbättra journalsystemen. SKaPa inbjuder årligen till ett Användarmöte, vid vilket SKaPa avger rapporter och utvecklingsfrågor diskuteras. Till användarmötena inbjuds ett par representanter för varje deltagarorganisation. Vid Användarmöte 2015-11-12 diskuterades behovet av att forma en referensgrupp för informationssäkring. En referensgrupp har nu bildats. Den består av deltagare från såväl folktandvård, privattandvård som SKaPa. Användare av samtliga i SKaPa förekommande journalsystem deltar i referensgruppen. Gruppen kommer ha ett första uppstartsmöte 2015-06-15. Årsrapport 2014 Arbetet med SKaPas årsrapport 2014 pågår för fullt. Årsrapporten kommer förutom intressanta artiklar givetvis att innehålla aktuell uppföljning i form av grafer och sifferrapporter. En av de nya graferna planeras bli ”Longitudinell överlevnad hos tandfyllningar”. Ett urval av graferna kommer att presenteras vid årets Användarmöte. Årsrapporten kommer att läggas ut på SKaPas hemsida (www.skapareg.se) och skickas till deltagarorganisationerna. Tryckta exemplar kan beställas från SKaPa i november 2015. Vårdutvecklingsprojekt 2015-2016 Under 2013-2014 bedrev SKaPa ett projekt mot tre folktandvårdsorganisationer vars syfte var att med hjälp av registerdata stödja vårdutveckling. Utifrån de erfarenheterna kommer ett liknande vårdutvecklingsprojekt att bedrivas under 2015-2016, denna gång i samarbete med Praktikertjänst och folktandvårdsorganisationerna i Kalmar, Örebro och Östergötland. Projektet kommer liksom tidigare drivas med hjälp av Qulturum, som är en enhet inom Region Jönköpings län. De arbetar med att utveckla kunskap om förbättringar och förnyelse av hälso- och sjukvård. Rapportportalen Huvudkontaktpersonerna i varje deltagarorganisation har tillgång till SKaPas rapportportal för att nå information från den egna deltagarorganisationen. Rapportportalen är under utveckling för att kunna användas av fler. Vi arbetar på en lösning med inloggning med hjälp av SITHS-kort. Detta innebär en hel del utvecklingsarbete vilket tar tid. Vi återkommer när vi har den nya inloggningen installerad och klar. och kan då ge fler användare behörighet till portalen. Patient reported outcome measures (PROM) I SKaPas årsrapport för 2013 redovisades en del uppgifter om patientrapporterade utfallsmått, således hur patienterna upplevde resultaten av utförd vård. Vi har under 2015 gått vidare i samverkan med en nationell expertgrupp och bearbetat en enkät som i år skickas ut via mobiltelefon, e-post eller brev till patienter som kommit för en undersökning. Folktandvården Värmland utgör testorganisation. En uppföljning skall ske med hjälp av en ny enkät om sex månader till samma patienter för att följa upp hur patienterna upplevt resultaten av olika tandvårdsåtgärder. En del resultat av den första enkäten kommer att redovisas i Årsrapport 2014 som kommer ut i höst. Anslutningsläget Idag är 20 organisationer ansluta till SKaPa, det är 19 folktandvårdsorganisationer med nästan 1000 kliniker samt Praktikertjänst med cirka 50 klinker. De organisationer som är ansluta använder en av följande journalsystem. T4, Life Care Dental (fd Effica), Carita eller Frenda. Arbete pågår tillsammans med Opus för att kunna leverera uppgifter till SKaPa. Användarmöte 2015 Årets användarmöte går av stapeln onsdagen 2015-11-11 i Göteborg. Mötet sker i anslutning till den Odontologiska riksstämman. Inbjudan har skickats till berörda.

Läs mer

Användarmöte

Årets användarmöte planeras äga rum i anslutning till den Odontologiska Riksstämman i Göteborg.  Särskild inbjudan sker under hösten.

Läs mer

Vårdutvecklingsprojekt 2015-2016.

Uppstartsmöte med Folktandvården. Region Örebro län.

Läs mer

Vårdutvecklingsprojekt 2015-2016

Uppstartsmöte med tandklinik ansluten till Praktikertjänst

Läs mer

Vårdutvecklingsprojekt 2015-2016

Uppstartsmöte med Folktandvården. Landstinget i Kalmar län.

Läs mer

Vårdutvecklingsprojekt 2015-2016

Uppstartsmöte med Folktandvården Östergötland.

Läs mer