Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1/2015

Raps
Hans inledning
Välkommen till SKaPas nya webbplats och nyhetsbrev!

SKaPas webbplats har under våren förändrats. Den har förutom ett delvis nytt innehåll fått en ny design, vilket gör den mer lättanvänd för användare med läsplatta eller mobiltelefon. En logisk följd är att vi också förnyar SKaPas Nyhetsbrev, som anpassas till läsare med läsplattor eller mobiltelefoner. Vi hoppas att förändringarna ska vara uppskattade och önskar dig härmed välkommen till våra nya informationskanaler.

Det finns ett flertal journalsystem inom svensk tandvård och sättet att registrera och leverera data varierar organisationerna emellan. Under 2015 har SKaPa i samarbete med folktandvårdsorganisationerna i Örebro, Västerbotten och Värmland startat ett projekt med syfte att vidareutveckla informationsöverföringen till SKaPas datalager. Vi hoppas på detta sätt kunna identifiera, tydliggöra och överbrygga olikheter mellan organisationer och journalsystem, liksom eventuella brister vad gäller indata/journalföringar. SKaPa kan på så sätt stödja vårdorganisationerna och bidra till att förbättra journalsystemen.

SKaPa inbjuder årligen till ett Användarmöte, vid vilket SKaPa avger rapporter och utvecklingsfrågor diskuteras. Till användarmötena inbjuds ett par representanter för varje deltagarorganisation. Vid Användarmöte 2015-11-12 diskuterades behovet av att forma en referensgrupp för informationssäkring. En referensgrupp har nu bildats. Den består av deltagare från såväl folktandvård, privattandvård som SKaPa. Användare av samtliga i SKaPa förekommande journalsystem deltar i referensgruppen. Gruppen kommer ha ett första uppstartsmöte 2015-06-15.

Arbetet med SKaPas årsrapport 2014 pågår för fullt. Årsrapporten kommer förutom intressanta artiklar givetvis att innehålla aktuell uppföljning i form av grafer och sifferrapporter. En av de nya graferna planeras bli ”Longitudinell överlevnad hos tandfyllningar”. Ett urval av graferna kommer att presenteras vid årets Användarmöte. Årsrapporten kommer att läggas ut på SKaPas hemsida (www.skapareg.se) och skickas till deltagarorganisationerna. Tryckta exemplar kan beställas från SKaPa i november 2015.
Under 2013-2014 bedrev SKaPa ett projekt mot tre folktandvårdsorganisationer vars syfte var att med hjälp av registerdata stödja vårdutveckling. Utifrån de erfarenheterna kommer ett liknande vårdutvecklingsprojekt att bedrivas under 2015-2016, denna gång i samarbete med Praktikertjänst och folktandvårdsorganisationerna i Kalmar, Örebro och Östergötland. Projektet kommer liksom tidigare drivas med hjälp av Qulturum, som är en enhet inom Region Jönköpings län. De arbetar med att utveckla kunskap om förbättringar och förnyelse av hälso- och sjukvård
Huvudkontaktpersonerna i varje deltagarorganisation har tillgång till SKaPas rapportportal för att nå information från den egna deltagarorganisationen. Rapportportalen är under utveckling för att kunna användas av fler. Vi arbetar på en lösning med inloggning med hjälp av SITHS-kort. Detta innebär en hel del utvecklingsarbete vilket tar tid. Vi återkommer när vi har den nya inloggningen installerad och klar. och kan då ge fler användare behörighet till portalen.
I SKaPas Årsrapport för 2013 redovisades en del uppgifter om patientrapporterade utfallsmått, således hur patienterna upplevde resultaten av utförd vård. Vi har under 2015 gått vidare i samverkan med en nationell expertgrupp och bearbetat en enkät som i år skickas ut via mobiltelefon, e-post eller brev till patienter som kommit för en undersökning. Folktandvården Värmland utgör testorganisation. En uppföljning skall ske med hjälp av en ny enkät om sex månader till samma patienter för att följa upp hur patienterna upplevt resultaten av olika tandvårdsåtgärder. En del resultat av den första enkäten kommer att redovisas i Årsrapport 2014 som kommer ut i höst.
Idag är 20 organisationer ansluta till SKaPa, det är 19 folktandvårdsorganisationer med nästan 1000 kliniker samt Praktikertjänst med cirka 50 klinker. De organisationer som är ansluta använder en av följande journalsystem. T4, Life Care Dental (fd Effica), Carita eller Frenda. Arbete pågår tillsammans med Opus för att kunna leverera uppgifter till SKaPa.
Årets Användarmöte går av stapeln onsdagen 2015-11-11 i Göteborg. Mötet sker i anslutning till den Odontologiska riksstämman. Inbjudan har skickats till berörda.

Nyhetsbrev 1/2014